wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

S�NEM�S YAYINLARI

                


 

Prof. Dr. Beyza B�LG�N


1935 y�l�nda �zmir�de do�du. 1955�te Eski�ehir Lisesinden, 1960�ta Ankara �niversitesi �lahiyat Fak�ltesinden mezun oldu.
1960-1965 y�llar�nda Yozgat ve Ankara �mam Hatip liselerinde ��retmen olarak �al��t�. Bu d�nemde, ayn� zamanda "T�rkiye'nin ilk kad�n vaizi" olarak camilerde han�mlara fahri olarak vaazlar verdi.
1965�te Ankara �niversitesi �lahiyat Fak�ltesi�ne asistan olarak kabul edildi. 1971 y�l�nda "�slam'da E�itimin Temeli Olarak Sevgi" isimli tezi ile Doktor, 1979 da "T�rkiye�de Din E�itimi ve Liselerde Din Dersleri" isimli tezi ile Do�ent unvan�n� ald�. 1988 de �E�itim Bilimi ve Din E�itimi� �al��mas� ile Profes�r oldu. 2002 y�l�nda emekli olan Prof. Dr. Beyza Bilgin, T�rkiye�de Din E�itimi dal�nda ilk profes�rd�r.
Ders kitaplar� ve bilimsel makalelerinin yan� s�ra, aileler ve ��retmenler i�in dini-k�lt�rel yay�nlar� vard�r. "Uluslararas� Bar��" ve "K�lt�rleraras� E�itim" konular� ile �zel olarak ilgilenmekte ve fikirlerini ulusal ve uluslararas� kongrelerde savunmaktad�r. Bu alandaki problemleri ele alan bir dersi, "K�lt�rleraras� E�itim" ad� ile T�rkiye'de ilk defa olmak �zere, Lisans �st� seviyesinde okutmaktad�r.
Kad�n sorunlar�n�n �slam Dini ile ilgili y�n�n� ara�t�rmakta ve bu alandaki yanl�� uygulamalar�n d�zeltilmesi i�in �al��makta, yurt i�inde ve yurt d���nda konferanslar vermektedir. Ankara �niversitesi Kad�n �al��malar� Ana Bilim Dal��nda �Dinlerde Kad�n� isimli bir dersi y�ksek lisans seviyesinde vermektedir.
 

   

 

 

 

 

 

 

 

K�TAPLARI

�SLAM'DA KADININ ROL� T�RK�YE'DE KADIN


Prof. Dr. Beyza B�LG�N

 

...devam�

 

 
K�LT�REL �E��TL�L�K VE D�N

Edit�r: Remziye YILMAZ

Yazarlar: Prof. Dr. Beyza Bilgin, Prof. Dr. Mualla Sel�uk

Prof. Dr. Cemal Tosun, Do�. Dr. Nurullah Alta� Do�. Dr. Mustafa K�yl�, Do�. Dr. Hasan Co�kun S. D. N. Mohammed

...devam�