wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

S�NEM�S YAYINLARI

                


 

Do�. Dr. Nurullah ALTA�


20.04.1968 tarihinde Erzurum�un Oltu il�esinde do�du. Antalya �mam Hatip Lise�sinden 1985 y�l�nda mezun oldu. Y�ksek ��renimini ise Ankara �niversitesi �lahiyat Fak�ltesi�nde 1995 y�l�nda tamamlad�.
Ankara �niversitesi Sosyal Bilimler Enstit�s��nde 1997 y�l�nda y�ksek lisans, 2001 y�l�nda ise doktoras�n� tamamlad�. Ankara �niversitesi �lahiyat Fak�ltesi�nde 1996 y�l�ndan beri ��retim eleman� olarak g�rev yapan yazar, 2005 y�l�nda yard�mc� do�entlik kadrosuna atand�, ayn� y�l do�ent unvan�n� ald�. Yazar, halen Ankara �niversitesi �lahiyat Fak�ltesi �lk��retim Din K�lt�r� ve Ahlak Bilgisi ��retmenli�i b�l�m�nde ��retim �yesi olarak g�rev yapmakta ve din e�itimi ile ili�kili �e�itli projelerde dan��manl�k yapmaktad�r.

   

 

 

 

 

 

 

 

K�TAPLARI

K�LT�REL �E��TL�L�K VE D�N

Edit�r: Remziye YILMAZ

Yazarlar: Prof. Dr. Beyza Bilgin, Prof. Dr. Mualla Sel�uk

Prof. Dr. Cemal Tosun, Do�. Dr. Nurullah Alta� Do�. Dr. Mustafa K�yl�, Do�. Dr. Hasan Co�kun S. D. N. Mohammed

...devam�